Odaberite jezik: Hrvatski English

EFRR

EUESIKonkurentnost i kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

ZCI LOGO

 

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji

Financira: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Korisnik: Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet

Članovi zajednice Korisnika: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”; Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu

Kratki opis projekta:

Cilj projekta je podići istraživački kapacitet i održivost ZCI-ja za provođenje graničnih istraživanja i formiranje vrhunskih stručnjaka u području virusne imunologije i vakcinologije. Predložene znanstvene, translacijske i diseminacijske aktivnosti projekta nastavljaju se na projekt ERC Advanced Grant „StAdvInn“ čiji je koordinator prof. dr. sc. Stipan Jonjić. U okviru ovog projekta istražuju  se interakcije virusa i imunološkog sustava domaćina kako bi se dokučili razlozi zbog kojih je naš imunološki odgovor često nedostatan za obranu od infekcija i tumora – koji spadaju prema WHO (eng. World Health Organization) među vodeće uzročnike smrti u svijetu.

Dobivene spoznaje iskoristit će se za dizajn pametnih cjepiva koja će ostvariti bolji imunološki odgovor protiv pojedinih infektivnih bolesti i tumora. Projekt će rezultirati otkrićima novih virusnih gena, njihove uloge u virusnoj patogenezi, razvojem cjepiva, cjepnih vektora i drugih bioloških pripravaka usmjerenih na različite patogene i tumore. U tom smislu ZCI će održavati postojeće i razvijati nove suradnje te štititi intelektualno vlasništvo svojih otkrića. Aktivnosti ovog ZCI-ja povećat će kvalitetu, kompetitivnost i kapacitet našeg znanstveno-istraživačkog sektora, rezultate približiti tržištu biomedicine i biotehnologije te potaknuti formiranje novih tvrtki. Unaprijedit će se uvjeti za rad i kvaliteta znanstvenika, njihova konkurentnost, kompetencije za translaciju rezultata istraživanja u komercijalne postupke ili proizvode, kao i kvaliteta sveučilišnih programa u institucijama članicama zajednice prijavitelja.

Projektne aktivnosti su u potpunosti u skladu s Tematskim prioritetnim područjem “Zdravlje i kvaliteta života” (PTPP 1. Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji) “Strategije pametne specijalizacije RH 2016.-2020.” i “Akcijskog plana za provedbu strategije pametne specijalizacije RH 2016.-2017.” (S3), kojima će se sukladno specifičnim strateškim ciljeva RH povećati kapacitet znanstvenoistraživačkog sektora za provedbu vrhunskih istraživanja koja odgovaraju potrebama gospodarstva.

Ciljevi i očekivani rezultati (mjerljivi ishodi):

Cilj 1: Podići istraživački kapacitet (ljudski resursi, oprema, organizacijska struktura) Znanstvenog centra izvrsnosti za provođenje graničnih i održivih istraživanja u području virusne imunologije i vakcinologije

 • sudjelovanje barem 76 istraživača u projektnim aktivnostima
 • barem 10 uspješno obranjenih doktorskih disertacija
 • barem 8 poslijedoktoranada koji su uspješno završili usavršavanje i prijavili istraživački projekt u funkciji voditelja/koordinatora istraživačkog tima na kompetitivnim nacionalnim ili međunarodnim pozivima
 • prijavljenih barem 10 projektnih prijava
 • barem 12 novoostvarenih virusnih imunomodulatora, proteina/transkripata, gena, eksperimentalnih testnih cjepiva i vektorskih vakcina usmjerenih na liječenje infekcija ili tumora, metoda za pročišćavanje/pripravu virusnih čestica, vakcina i biomolekula
 • ostvareno barem 21 sudjelovanje na seminarima, tečajevima, radionicama, i ljetnim školama sa ciljem izobrazbe i usavršavanja osoblja ZCI-ja

Cilj 2: Translatirati rezultate istraživanja u pravcu razvoja komercijalnih cjepnih pripravaka, biomolekula i postupaka za njihovu proizvodnju

 • prijavljene barem 3 nove patentne prijave
 • ostvareno barem 6 modela prijenosa znanja/tehnologije

Cilj 3: Povećati vidljivost Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva među ciljnim skupinama

 • najmanje 70 znanstvenih publikacija objavljenih u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi Web of Science
 • barem 8 gostujućih inozemnih istraživača
 • uspostavljena suradnja s barem 6 drugih istraživačkih organizacija u zemlji i inozemstvu u tematskom području projekta
 • uspostavljena suradnja s barem 6 međunarodnih ZCI-ja ili ekvivalentnih znanstvenih programa u tematskom području projekta
 • ostvarenih barem 180 različitih aktivnosti diseminacije i vidljivosti (gostujuća predavanja, posjeti, prezentacije na konferencijama i događaji popularizacije znanosti, organizacija konferencija i radionica, otvoreni dani, medijski nastupi)

Trajanje projekta: 01/10/2017-30/09/2022

Vrijednost projekta: HRK 37.999.570,30

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: HRK 37.716.072,15

Kontakt osoba za više informacija:

Prof. dr. sc. Stipan Jonjić

Pročelnik Zavoda za histologiju i embriologiju i voditelj Centra za proteomiku na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

E-mail: stipan.jonjic@medri.uniri.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice strukturnih fondova:

www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1315

www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf

www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

 

EUESIKonkurentnost i kohezija

ZCI LOGO

 

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Korisnika projekta „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ (KK.01.1.1.01.0006) Sveučilišta u Rijeci Medicinskog fakulteta, Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva.